مدیر امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی: حسین حیدری
سمت: مدیر امور دانشجویی
تحصیلات: دانشجوی دکتری کار آفرینی آموزش عالی
تلفن مستقیم: 03833361071
ایمیل: h.heidari1974@gmail.com
اهم وظایف :
اطلاعیه ها
مقررات و ضوابط دانشگاه
اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی
فرم تخفیف چند دانشجویی   صفحه 1    صفحه 2
پیوندهای مفید