نقل وانتقالات
نام و نام خانوادگی: شهرام رجبزاده

کارشناس نقل و انتقالات دانشجویی
تذکر دانشجویان گرامی جهت انجام کایه امور مربوط به نقل و انتقالات به سایت منادا مراجعه فرمایید. 
تلفن 9-33361000 کد شهرکرد 038 داخلی 217شرح وظایف :
1-مسئول نقل و انتقالات دانشجویی: دانشجویانی که واجد شرایط آیین نامه نقل و انتقالات هستند یا به علت مشکلاتی قادر به ادامه تحصیل در واحد نمی باشند پس از ارائه مدارک و بررسی در کمیته نقل وانتقالات دانشجویی در صورت موافقت کمیته می توانند در دانشگاه دیگری به صورت میهمان یا انتقال دائم ادامه تحصیل دهند.
2-مسئول تخفیفات دانشجویی: دانشجویانی که واجد یکی از شرایط مندرج در ایین نامه تخفیفات دانشجویی باشند پس از ارائه مدارکی و بررسی در کمیته تخفیفات دانشجویی مشمول دریافت تخفیف دانشجویی می گردند.
3-مسئول صدور کارت دانشجویی: دانشجویان جدیدالورود و دانشجویانی که فاقد کارت دانشجویی بوده یا کارتشان مفقود گردیده است برایشان در واحد نقل وانتقالات کارت صادر می گردد.
4-مسئول کار دانشجویی: با توجه به نیاز بخشهای مختلف دانشگاه و همچنین درخواست خود دانشجو و صدور مجوز برای بخش مورد نظر، بکارگیری دانشجویان در بخشهای مختلف در واحد نقل و انتقالات صورت می گیرد.
 آدرس محل کار: ساختمان اداری دانشگاه حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی طبقه اول اتاق 203     تلفن داخلی: 217
جهت اطلاع از آیین نامه جدید نقل و انتقالات و زمان در خواست در سامانه منادا و اطلاع از زمان تخفیفات دانشجویی به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد قسمت لینک های مهم مراجعه فرمایید.

 
اطلاعیه ها
مقررات و ضوابط دانشگاه
اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی
فرم تخفیف چند دانشجویی   صفحه 1    صفحه 2
پیوندهای مفید