آيين نامه ها
خلاصه‌اي از آئين نامه انضباطي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي   
 با توجه به اهميت سلامت معنوي و ظاهري فضاهاي علمي ، آموزشي و پژوهشي كشور ، كميته هاي
 انضباطي در راستاي پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و كمك به سالم نگهداشتن محيطهاي آموزشي و
پژوهشي و تامين حقوق عمومي دانشگاهيان تشكيل مي شوند . اين كميته ها ، وظيفه رسيدگي به تخلفات
دانشجويي رابه گونه اي كه اين آيين نامه تعيين مي كند، به عهده مي گيرند.
·         تنبيهات
1. احضار و اخطار شفاهي
2. تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو
3. توبيخ كتبي بدون درج در پرونده دانشجو
4. تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو
5. توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو
6. حذف درس مربوط به تخلف
7. دادن نمره 25 ./در درس يا امتحان مربوط به تقلب
8. محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه ازقبيل وام ، خوابگاه و غيره از يك ماه تا طول مدت باقيمانده از تحصيل
9. دريافت خسارت از دانشجو درمواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد.
10. ممنوعيت انتخاب بيش از 14 واحد درترم آينده ( با در نظر گرفتن مفاد آيين نامه آموزشي براي مقاطع مختلف )
11. منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات
12. منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات
13. منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات
14. منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات
15. تغيير محل تحصيل دانشجو در واحد هاي منطقه
16. تغيير محل تحصيل دانشجو ( در صورت لزوم همراه با تغيير رشته تحصيلي)
17. منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات
18. منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات
19. منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات
20. منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال با احتساب سنوات
21. تقليل مقطع تحصيلي در صورت داشتن شرايط لازم
22. اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي براي واحد هاي ديگر
23. اخراج و محروميت از تحصيل دردانشگاه آزاد اسلامي از 1 تا 5 سال
24. اخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي از 1 تا 5 سال
 
·         تخلفات
الف- جرايم عمومي و قضايي
ب- تخلفات آموزشي و اداري
ج- تخلفات سياسي و امنيتي
د- تخلفات اخلاقي
 
·         تفكيك تخلفات
الف- جرايم عمومي و قضائي
1- الف ، تهديد با ارعاب يا سلب امنيت
2- الف. اخاذي يا تطميع براي ارتكاب جرايم يا تخلفات مندرج دراين آيين نامه.
3- الف. توهين يا فحاشي يا هتك حرمت
4- الف. افترا ، يا نشر اكاذيب
5- الف. ضرب و جرح
6- الف. جعل
7- الف. سرقت
8- الف . ارتشاء ، كلاهبرداري ، اختلاس
9- الف . قتل
 
ب- تخلفات آموزشي و اداري
1-ب. تخلف
2-ب: تقلب در امتحان پايان ترم
3- ب. تقلب در امتحان ميان ترم
4-ب : خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ، امحا ورقه و پاره كردن
5- ب. تقلب به صورت جايگزيني
6-ب. ارتكاب هر فعلي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه شود.
 7- ب. ايراد خسارت به اموال عمومي يا خصوصي و يا خيانت در امانت
 
ج. تخلفات سياسي
1- ج. دادن اطلاعات خلاف واقع يا كتمان واقيعات از روي عمد نسبت به خود يا گروهك هاي محارب يا مفسد
يا افراد وابسته به آنها
2-ج. عضويت در گروهك هاي محارب يا مفسد يا محلد يا هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آنها
3- ج. فعاليت و تبليغ به نفع گروهك ها و مكاتب الحادي غير قانوني
4- ج. توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي ( مانند فحاشي و
استعمال الفاظ ركيك با طور شفاهي يا كتبي از طريق شعار نويسي ، پخش اعلاميه و...)
5-ج. ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه
 
د. تخلفات اخلاقي
1- د. استعمال مواد مخدر ، اعتياد آور و يا روان گردان يا شرب خمر يا قمار يا مداخلع در خريد و فروش و توزيع اين
گونه موارد
2-د. به كارگيري ، خريد و فروش يا تكثير و توزيع نوارهاي ويديوئي يا صوتي يا لوح هاي رايانه اي مبتذل و مستهجن
3-د. عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش غير متعارف يا آرايش مبتذل.
4-د. به كارگيري ، توزيع يا تكثير كتب ، مجلات ، عكس هاي مستهجن و يا آلات لهو و لعب
5- د. عدم رعايت شئون دانشجويي
6- د. داشتن رابطه نامشروع
7-د. تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع
8- د. انجام عمل منافي عفت
 
مواردي از تخلفات آموزشي
1. تقلب درامتحان : استفاده غير مجاز از كتاب و جزوه و ... در جلسه امتحان در جهت پاسخگويي به سوالات
 يا هر عملي كه منجر به تغيير نمره دانشجو از منبعي غير از دانسته هاي خود دانشجو شود با تاييد استاد
تقلب محسوب شده و نمره 25 ./براي درس مربوطه درج خواهد شد.
2. چنانچه تقلب دانشجويي براي اعضاي كميته انضباطي محرز شد طبق بند فوق با وي رفتار خواهد شد و در
هر شرايطي جاي هيچ گونه مساعدتي از قبيل حذف يا تغيير نمره وجود خواهد داشت.
3. خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ، امحاي ورقه و پاره كردن و فرستادن ديگري به جاي خود به جلسه
امتحان از مصاديق ديگر تقلب محسوب شده و علاوه بر درج نمره 25 ./در درس مربوطه، تنبيهات ديگري براي
دانشجوي متخلف طبق مفاد آيين نامه به اجرا در خواهد آمد.
4. تخلف درامتحان : نقض مقررات جلسه امتحان بدون ارتكاب فعل يا وجود قرائن ديگركه عامل معنوي در تقلب
را محرز كند و هرآنچه كه موجب افزايش دانسته هاي دانشجو نشود ، كه اهم مصاديق آن عبارتند از: همراه
داشتن كتاب ، جزوه ، برگه يادداشت ، موبايل ، ام پي تري پلير ، ماشين حساب و ... ( مگر با مجوز استاد) ،
نوشتن اسم غير واقعي روي برگه امتحاني ، ترك جلسه امتحان پس از رؤيت سوالات و قبل از امضاي ليست
حضور و غياب ، فراهم نمودن شرايط براي استفاده ساير دانشجويان از پاسخنامه خود يا كمك به ديگران براي
پاسخگويي به سوالات كه با متخلف برحسب شدت و ضعف تخلف طبق آيين نامه رفتار خواهد شد.
5. در صورت تصحيح رفتار ، عدم تكرار تخلف ، كميته انضباطي دانشجويي بنابه تشخيص خود مي تواند اجراي
 تمام يا بخشي از حكم را به حالت تعليق درآورد.
 
نحوه اعتراض دانشجو به آراي صادره و تخفيف يا تشديد احكام
1. دانشجو از زمان دريافت راي كميته انضباطي ، به مدت 15 روز اداري فرصت دارد  نسبت به حكم صادره در
كميته بدوي اعتراض كند.
2. دانشجو درخواست تجديد نظر خود را به طور كتبي به دبير كميته انضباطي واحد تحويل داده و مراحل پيگيري
 درخواست وي در واحد دانشگاهي انجام مي شود. دانشجويان از مراجعه براي پيگيري پرونده انضباطي خود به
سازمان  مركزي خودداري نمايند. در صورت نياز حضور دانشجو در سازمان مركزي  كميته تجديد نظر و مركزي
هماهنگي لازم را با واحد دانشگاهي به عمل خواهد آورد.
3. در صورتي كه دانشجو از رؤيت حكم اوليه استنكاف نمايد يا درمهلت مقرر نسبت حكم اوليه اعتراض نكند.
حكم اوليه ، عينا قطعي محسوب مي شود.
4- تمرد دانشجو از پذيرش و اجراي احكام و دستوراتي كه كميته انضباطي صادر مي كند يا تكرار تخلف ، خود
 تخلف محسوب شده و پس از رسيدگي در كميته بدوي مي تواند موجب اعمال مجدد تنبيه  و يا يك تا دو درجه
تشديد تنبيه بر اساس ترتيب مندرج در مفاد آيين نامه شود.
5- واحد مي تواند در صورت عدم حضور دانشجو براي تفهيم يا استنكاف از دريافت راي كميته انضباطي ، كليه
عمليات آموزشي وي اعم از ثبت نام و فراغت از تحصيل و مانند آنها را تا حضور وي و تكميل مراحل رسيدگي
متوقف كند.
6- به تخلفات دانشجويان مهمان و انتقالي ، كميته انضباطي دانشجويي بدوي واحد دانشگاهي كه تخلف در
زمان تحصيل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسيدگي خواهد كرد و چنانچه در موقع اجراي حكم ، دانشجو
 در آن واحد نباشد كميته انضباطي دانشجويي واحدي كه محل تحصيل دانشجو است مكلف به اجراي حكم
صادره خواهد شد.
7- رسيدگي به درخواست انصراف ، ميهماني يا انتقالي آن دسته از دانشجويان كه پرونده تخلفشان در كميته
 هاي انضباطي در دست رسيدگي است با اجراي احكام انضباطي صادر شده در خصوص آنان به انجام  نرسيده
 است ، منوط به موافقت و اعلام نظر قطعي آن كميته هاست.
 
 
 
 
اطلاعیه ها
مقررات و ضوابط دانشگاه
اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی
فرم تخفیف چند دانشجویی   صفحه 1    صفحه 2
پیوندهای مفید