امتحانات
"قابل توجه کلیه دانشجویان شرکت کننده در امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد"
- مصادیق تقلب و تخلف در امتحان پایان ترم عبارتند از:
توجه: هر گونه توهین، هتک حرمت، تهدید و ایجاد سرو صدا و در گیری کلامی با عوامل برگزار کنند امتحانات و برهم زدن آرامش و نظم جلسه تخلف محسوب شده و برابرآیین نامه بعد ازصورتجلسه درکمیته انضباطی بررسی خواهد شد.
 
1-استفاده غیرمجاز از کتاب، جزوه، یاداشت (مگر مواردی که استاد در برگه سوال مجاز شمرده باشد)، ماشین حساب (درصورت منع توسط استاد) و یا نگاه کردن به برگه پاسخنامه فرد مجاور به خصوص درآزمون های تستی و... و جا بجا کردن اوراق امتحانی تخلف محسوب می شود.
2-همراه داشتن موبایل،ام پی تری پلیر، هندز فری وهر گونه وسایل الکتریکی(خاموش یا روشن)درجلسه امتحان تخلف محسوب می شود.
3-فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سوالات حتی استفاده از حرکات دست وپا در امتحانات چند گزینه ای تخلف محسوب می شود.
4-نوشتن اسم غیر واقعی بر روی پاسخ نامه تخلف محسوب می شود.
5-خارج نمودن پاسخنامه امتحان،آوردن پاسخنامه تکمیل شده از خارج جلسه ،امحاء ورقه و پاره کردن آن تخلف محسوب می شود.
6-بلعیدن، پاره کردن، پنهان کردن و یا عدم ارائه نت به مراقب ویا هرعملی که موجب معدوم شدن نت تقلب شود، تخلف است.
 7-دانشجوی همکاری کننده در انجام تقلب مشمول حکم انضباطی است .
8-چنانچه انجام تقلب توسط دانشجو درزمان بازنگری فیلم دوربین مداربسته محل امتحانات محرز شود حکم انضباطی دارد.
9-فرستادن دیگری به جای خود به جلسه امتحان و شرکت به جای دیگری درامتحان تقلب محسوب شده و لازم است برای هردو نفرصورتجلسه جداگانه ای نوشته شود. درمواردی که دانشجوی سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و یا فرد غیر دانشجو به جای دانشجوی متخلف درجلسه امتحان شرکت کرده باشد، رئیس حوزه امتحانی حراست دانشگاه را جهت طی مراحل دیگردر جریان قرار دهند. و فرد یاد شده توسط رئیس دانشگاه حسب مورد به مراجع ذیصلاح دانشگاه مربوطه ویا مراجع ذیصلاح قضایی معرفی خواهد شد تا وفق مقررات مورد تعقیب قرار گیرد. لازم است نماینده کمیته انضباطی در این موارد گزارش موضوع را به کمیته انضباطی ارائه دهد.
نمایندگان محترم کمیته انضباطی موارد فوق را به نحوی در معرض دید دانشجویان قرار دهند و آنها را در مطالعه ی این موارد تشویق نمایند تا دانشجویان ازموضوع تخلف و تقلب درامتحان و احکام آن مطلع باشند.
                                                  "کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد"
 
اطلاعیه ها
مقررات و ضوابط دانشگاه
اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی
فرم تخفیف چند دانشجویی   صفحه 1    صفحه 2
پیوندهای مفید