تماس با ما

 معاون دانشجویی و فرهنگی
دکتر محمد قاسمی پیر بلوطی
تلفن مستقیم: 33361070-038
     تلفن داخلی :219
کارکنان :
ردیف      نام ونام خانوادگي           سمت    شماره تلفن داخلي  شماره تلفن مستقیم
* حسین حیدری مدير امور دانشجويي 218 33361071-038
1 عزت میرزاییان کارشناس نقل و انتقالات 217 33361003-038
2 سید محمود صالحی مسئول امور خوابگاهها ی برادران 1و2 630 33361079-038
3 مهین میرزاخانی مسئول دفتر مشاوره و راهنمایی 406 33361003-038
4 کریم احمد پور سامانی مسئول سلف سرويس 275و 276 33361003-038
5 خدابخش داودی سرپرست خوابگاه برادران 630 33361079-038
6 کامران کوهی فایق         سرپرست شيفت خوابگاه برادران 631 33361079-038
7 آقای نوید سرپرست سرای  2 برادران 631 33361003-038
8 مرتضی رفیعیان خدمات سرای  برادران 1و2 630 33361003-038
9 خانم جمشیدی سرپرست سرای خواهران 627 و626 33361098-038
10   سرپرست سرای  خواهران 625 33361077-038
11 راحله شیرانی سرپرست سرای خواهران 625 33361077-038
12 طیبه کارگر سرپرست سرای خواهران 627 و626 33361077-038
13 مژگان علیرضایی سرپرست سرای خواهران 627 و626 33361098-038
14   خدمات سرای خواهران 627 و626 33361077-038
15   خدمات سرای خواهران 625 33361098-038
16   خدمات سرای خواهران 627 و626 33361077-038
17 ا خدمات سرای  خواهران 627 و626 33361098-038
18 محسن یخچالی رئیس اداره امور دانش آموختگان 204  33361074-038
19 حمیرا بهادری كارشناس فارغ التحصيلان 205  33361074-038
20 مریم امیر خانی مسئول بایگانی فارغ التحصيلان 205  33361074-038
21 لیلا گل پرور سرپرست سرای دانشجویی 205 33361074-038
22 خیبر قنبر پور سرپرست سرای دانشجویی 631 038-33361079
 
اطلاعیه ها
مقررات و ضوابط دانشگاه
اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی
فرم تخفیف چند دانشجویی   صفحه 1    صفحه 2
پیوندهای مفید