تماس با ما

 معاون دانشجویی و فرهنگی
تلفن مستقیم: 33361070-038
     تلفن داخلی :219
کارکنان :
ردیف      نام ونام خانوادگي           سمت    شماره تلفن داخلي  شماره تلفن مستقیم
* فیض الله کریمی مدير امور دانشجويي 218 33361071-038
1 عزت میرزاییان کارشناس نقل و انتقالات 217 33361003-038
2 سید محمود صالحی مسئول امور خوابگاهها ی برادران 1و2 630 33361079-038
3 مهین میرزاخانی مسئول دفتر مشاوره و راهنمایی 406 33361003-038
4 کریم احمد پور سامانی مسئول سلف سرويس 275و 276 33361003-038
5 فرهاد مختاری سرپرست خوابگاه برادران 630 33361079-038
6 فریبرز محمدی          سرپرست شيفت خوابگاه برادران 631 33361079-038
7 سید وهاب موسویان سرپرست خوابگاه  2 برادران 631 33361003-038
8 مرتضی رفیعیان خدمات خوابگاه های برادران 1و2 630 33361003-038
9 افسانه کوهی فایق سرپرست خوابگاه خواهران 627 و626 33361098-038
10 سکینه پامس سرپرست خوابگاه خواهران 625 33361077-038
11 راحله شیرانی سرپرست خوابگاه خواهران 625 33361077-038
12 طیبه کارگر سرپرست خوابگاه خواهران 627 و626 33361077-038
13 مژگان علیرضایی سرپرست خوابگاه خواهران 627 و626 33361098-038
14 شهناز آقابابایی خدمات خوابگاه خواهران 627 و626 33361077-038
15 شهناز رییسی خدمات خوابگاه خواهران 625 33361098-038
16 مهین اسدی خدمات خوابگاه خواهران 627 و626 33361077-038
17 افسانه فتاحی خدمات خوابگاه خواهران 627 و626 33361098-038
18 محسن یخچالی رئیس اداره امور دانش آموختگان 204  33361074-038
19 حمیرا بهادری كارشناس فارغ التحصيلان 205  33361074-038
20 مریم امیر خانی مسئول بایگانی فارغ التحصيلان 205  33361074-038
21 لیلا گل پرور كارشناس فارغ التحصيلان 205 33361074-038
22